Firmy zajmujące się wywozem odpadów

Józefowieskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Odpadami Spółdzielnia Socjalna
Broniewskiego 14
23-460 Józefów

Poziomy recyklingu

Jak segregować odpady!

 • PAPIER - worek niebieski
  • Wrzucamy
   • gazety, zeszyty, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,
   • katalogi i ulotki, prospekty,
   • tekturę, kartony,
   • worki papierowe, opakowania papierowe,
   • ścinki drukarskie.
    Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra - wilgotność to istotny parametr jej jakości. Ważne jest, aby z papierem nie trafiały do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (metale, szkło, tekstylia, piasek), chemiczne (kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń, grzyby).
  • Nie wrzucamy
   • opakowań z jakąkolwiek zawartością,
   • lakierowanego lub foliowego papieru z folderów reklamowych,
   • tapet,
   • kalki,
   • papieru termicznego,
   • zatłuszczonego i brudnego papieru, np. po maśle, kartonów po mleku i napojach,
   • opakowań wielogabarytowych, tzw. kartoników, opakowań tetra pak,
   • pieluch jednorazowych, podpasek i artykółów higienicznych.
 • SZKŁO - worek zielony
  • Wrzucamy
   • buteli po piwie oraz innych napojach,
   • butelki po sokach i napojach gazowanych,
   • słoiki po innych atykułach spożywczych.
    UWAGA! Butelki i słoiki wrzucamy do pojemnika (worka) ostrożnie. im mniej się potłucze, tym większą wartość będzie miał zebrany surowiec. Opakowań nie trzeba myć przed wrzsuceniem do pojemnika (worka). I ile to możliwe należy usunąć większe pozostałości żywności (np. wybrać łyżeczką, wylać płyn). Na opakowaniach można zostawić etykietki i pozostałości metalowych i plastikowych zamknięć.
  • Nie wrzucamy
   • naczynia żaroodporne,
   • kieliszki szklane, kryształy,
   • doniczki, ceramika i znicze,
   • lustra, żarówki, świetlówki i termometry,
   • kineskopy,
   • szyby okienne,
   • szyby samochodowe i zbrojone,
   • opakowań po lekach,
   • kapsli, zatyczek i zakrętek.
 • METALE i TWORZYWA SZTUCZNE - worek żółty
  • Wrzucamy
   • puste, nie zakręcone butelki plastikowe po różnych napojach (typu PET, PE)
   • puste, nie zakręcone butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości - tzn. chemia gospodarcza (np. opakowania po szamponach, płynach, itp.)
   • czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych,
   • czyste kanistry plastikowe, plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra,
   • opakowania plastikowe po margarynach, kefirach, jogurtach, serkach, lodach - bez resztek zawartości.
  • Nie wrzucamy
   • opakowań po madykamentach,
   • tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych styropianowych,
   • produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów, strzykawki,
   • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
   • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
   • sprzętu RTV i AGD, a także ich części,
   • gwoździ, śrubek, wkrętów czy wierteł,
   • papieru połączonego z innymi materiałami, np. folią - koperta z "okienkiem",
   • opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
   • papierowych wkładów wodoodornych, tapet, kalek technicznych i papieru kopiowego,
   • pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych.
 • INNE - worek czarny lub pojemnik platikowy
  • Wrzucamy
   • odpady ulegające biodegradacji - tj. odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
   • odpady zielone - tj. odpady stanowiące część roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów,
   • odpady ulegające biodegradacji w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w tym odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne.
  • Warto pamiętać, że:
   • tego typu odpady można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
    Kompostować można:
    • liście, patyki, ścięta trawa,
    • odpady z warzyw i chwasty,
    • suchy chleb, wyroby piekarskie,
    • resztki z obiadu, ryby,
    • herbata, kawa,
    • skarupki i kartony po jajkach, serwetki papierowe,
    • owoce.

     P A M I Ę T A J !
     - nie można mieszać bioodpadów z innymi odpadami,
     - domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje sie on do kompostowania.

Poziom Recyklingu

 • POZIOM RECYKLINGU (kliknij aby rozwinąć)
   • Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
   • Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

   Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.)

   • Zgodnie z  art. 3c tej ustawy gminy są zobowiązane  ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
   • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
   • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

   w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

   • Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
   • Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy: 
   Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
   Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 75 50 50 50 45 45 40 40 35
   Osiągnięty poziom przez Gminę Józefów 30 32 17,6  19,7 25,69
          
   • Gmina Józefów w 2012 r. osiągnęła poziom 30 % przy dopuszczalnym poziomie na 2012r. 75 %.
   • Gmina Józefów w 2013 r. osiągnęła poziom 32 % przy dopuszczalnym poziomie na 2013r. 50 %.
   • Zgodnie z art. 3b cytowanej ustawy gminy mają obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:
   • -  w odniesieniu do recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (muszą być zbierane selektywnie) - w wysokości co najmniej 50% wagowo;
   • - w odniesieniu do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) w wysokości co najmniej 70% wagowo.
   • Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając 
    w kolejnych latach wartości założone w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

   Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

    
   Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
    
   Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   10
   12
   14
   16
   18
   20
   30
   40
   50
   Osiągnięty przez Gminę Józefów poziom recyklingu
   36
   38 
   44,5   53,6 59,24
          
   • Gmina Józefów w 2012r. osiągnęła poziom  36%, przy minimalnym poziomie na 2012r.,który wynosił 10%.
   • Gmina Józefów w 2013 r. osiągnęła poziom 38 % przy minimalnym poziomie na  2013 r. który wynosił 12 %.

   Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego

   użycia i odzysku innymi metodami [%]

    
   Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   30
   36
   38
   40
   42
   45
   50
   60
   70
   -
   100
   100  100 100
          
   • W 2012 r. inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zostały odebrane z obszaru Gminy Józefów.
   • Gmina Józefów w 2013 r. osiągnęła poziom 100 % przy dopuszczalnym poziomie na 2013 r. 36 %
   • I N F O R M A C J A

   Gmina Józefów zgodnie z  „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” należy do Regionu Południowego.

   Miejscem zagospodarowania  przez podmioty odbierające odpady komunalne 
   od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Józefów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzona przez zakład zagospodarowania odpadów w Korczowie(PGK Biłgoraj) wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r.(uchwała Nr XXIV/397/2012 ze zm.), jako instalacji regionalnej, a w  przypadku jej awarii – do instalacji zastępczej, którą stanowi składowisko odpadów komunalnych w Józefowie.

    Nazwa i adres instalacji, 
    do której zostały przekazane 
    odpady komunalne
    Rodzaj odebranych odpadów  komunalnych  Sposób zagospodarowania  
    odebranych  odpadów  komunalnych
    Przedsiębiorstwo Gospodarki
   Komunalnej SP. z o.o.
   ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj 
    Niesegregowane zmieszane odapdy komunalne  D5 
    Odpady wielkogabarytowe
     Przedsiębiorstwo Gospodarki
   Komunalnej SP. z o.o.
   ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj 
   Opakowania z tworzyw sztucznych     R12    
   FHU SANUS Tatiana Sander
   ul. ks. Popiełuszki 17A/104
   01-595 Warszawa
   Kapio Piotr Kaszuba
   Hrebenne
   22-680 Lubycza Królewska
   Król Janina P.P.T.
   Szopinek 92c
   22-400 Zamość
    Krynicki Recykling
   ul. Iwaszkiewicza
   10-089 Olsztyn
    Opakowanai ze szkła, szkło   R12 
    Mekol Recykling Mieczysław Miedziak
   ul. Petera 54
   22-600 Tomaszów Lubelski
    Polska Korporacja Recyklingu
   ul. Metalurgiczna
   20-234 Lublin
    Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  R12
    ZHU "LUMET" Czesław  Walęciuk
   ul Fabryczna 6
   22-100 Chełm
    Opakowania z metali, żelazo i stal
   R12 
    Koper Szymon
   ciotusza Nowa
   22-672 Susiec
    Zużyte opony
    R12
   • D5 - Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie 
            w uszczelniaczach oddzielnych komorach, przyktych i izolowanych od siebie wzajemnie 
            i od środowiska, itd.)
    R12 - odpady przygotowane do ponownego użycie (poddane recyklingowi)

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

 • PYTANIA i ODPOWIEDZI (FAQ) (kliknij, aby rozwinąć)
  • Pytanie
   • Gdzie można uzyskać informacje o gospodarowaniu odpadami?
  • Odpowiedź
   • Wszelkie odpowiedzi na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Józefowie (pokój nr 3) lub pod nt telefonu 84 687 96 43

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję